IFC Markets Forex Broker

کاهش معاملات خرید دلار پس از نشست فدرال ریزرو

19/11/2018

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 16 نوامبر منتشر شد و آمار تا 13 نوامبر را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 28.65 میلیارد دلار به 26.18 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. معاملات خرید دلار کاهش پیدا کردند زیرا فدرال ریزرو علامت داد هیچ تغییری در برنامه های افزایش نرخ بهره وجود ندارد.


روحیۀ CFTC در برابر نرخ مبادله ای

13 نوامبر 2018تمایلروند نرخ مبادله ایمعامله، به میلیون $تغییر هفتگی
CADنزولیمثبت-211-10
AUDنزولیمثبت-4805193
EURنزولیمثبت-52271458
GBPنزولیمنفی-3837811
CHFنزولیمثبت-2310177
JPYنزولیمثبت-9790307
  جمع-26179 

خرید و فروش خالص تعهد معامله گران

تغییر هفتگی تعهد معامله گران

معاملات خرید فروش نسبت روحیۀ بازار

بزار تحلیلی انحصاری جدید

ار محدودۀ زمانی - از 1 روز تا 1 سال

ر گروه معاملاتی - فارکس، سهام، شاخص و غیره.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.


شروع معامله با IFC Markets