IFC Markets Forex Broker

افزایش معاملات خرید دلار پس از گزارش قوی GDP

5/11/2018

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 2 نوامبر منتشر شد و آمار تا 30 اکتبر را پوشش می دهد، میزان معاملات خرید خالص دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 26.16 میلیارد دلار به 26.46 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. معاملات خرید دلار افزایش داشتند زیرا رشد اقتصادی ایالات متحده در سه ماهۀ سوم کمتر از حد انتظار کند شد. تولید ناخالص داخلی ایالات متحده که در سه ماهۀ دوم در مقیاس سالیانه 4.2% رشد کرده بود در سه ماهۀ سوم 3.5% رشد کرد در حالیکه پیش بینی می شد 3.3% رشد کند.


روحیۀ CFTC در برابر نرخ مبادله ای

30 اکتبر 2018تمایلروند نرخ مبادله ایمعامله، به میلیون $تغییر هفتگی
CADنزولیمثبت-736-184
AUDنزولیمثبت-4997-14
EURنزولیمثبت-4630-334
GBPنزولیمثبت-4167-355
CHFنزولیخنثی-1806344
JPYنزولیمنفی-10128193
  جمع-26464 

خرید و فروش خالص تعهد معامله گرانt

تغییر هفتگی تعهد معامله گران

معاملات خرید فروش نسبت روحیۀ بازار

بزار تحلیلی انحصاری جدید

ار محدودۀ زمانی - از 1 روز تا 1 سال

ر گروه معاملاتی - فارکس، سهام، شاخص و غیره.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.


شروع معامله با IFC Markets