IFC Markets Forex Broker

افزایش معاملات خرید دلار در پی گزارش اشتغال بهتر از حد انتظار

13/11/2018

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 9 نوامبر منتشر شد و آمار تا 6 نوامبر را پوشش می دهد، میزان معاملات خرید دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 26.46 میلیارد دلار به 28.65 میلیارد افزایش پیدا کرد. معاملات خرید دلار افزایش پیدا کردند زیرا اشتغال بخش غیرکشاورزی و درآمدها در اکتبر بیشتر از حد انتظار رشد داشتند ضمن اینکه کسادی بازار کار از احتمال ادامۀ افزایش نرخ بهره توسط فدرال ریزرو حمایت می کند.


روحیۀ CFTC در برابر نرخ مبادله ای

06 نوامبر 2018تمایلروند نرخ مبادله ایمعامله، به میلیون $تغییر هفتگی
CADنزولیمنفی-201535
AUDنزولیمنفی-4805193
EURنزولیمنفی-6685-2055
GBPنزولیمنفی-4647-480
CHFنزولیمنفی-2487-681
JPYنزولیمنفی-9821306
  جمع-28646 

خرید و فروش خالص تعهد معامله گران

تغییر هفتگی تعهد معامله گران

معاملات خرید فروش نسبت روحیۀ بازار

بزار تحلیلی انحصاری جدید

ار محدودۀ زمانی - از 1 روز تا 1 سال

ر گروه معاملاتی - فارکس، سهام، شاخص و غیره.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.


شروع معامله با IFC Markets