IFC Markets Forex Broker

قراردادهای بی وقفۀ CFD روی کالاها

ابزار های این گروه اجازه می‌دهد تا درتغییرات پویایی قیمت کالاها معامله کرد.

به عنوان مثال، ابزار مالی نفت OIL، به طور مداوم و بدون تاریخ انقضا بر اساس دو تا نزدیک ترین قراردادهای آتی(futures) بر روی نفت Light Sweet Crude Oil نفت خام سبک شیرین توسط فرمول زیر محاسبه می شود:

 OIL = F1 * T1 / T + F2 * ( T - T1 ) / T در این فرمول:

F1, F2 – قیمت نزدیکترین قرارداد آتی و به دنبال اولین(دومی) قرارداد آتی،
T - زمان اسمی بین دو تاریخ انقضای قراردادهای آتی (در مورد OIL نفت، 30 روز می باشد)
T1 - برابر است با بازۀ زمانی منتظر انقضای قرارداد آتی F1

معاملۀ چنین CFD ای در خلال روزهای معاملات آتی صورت می گیرد. به محض فرارسیدن تاریخ انقضای نزدیک ترین قراردادهای آتی، محاسبۀ انتقال به قراردادهای آتی بعدی بطور خودکار اجرا می شود. این انتقال بدون هیچ شکاف قیمتی (گپ) یا حرکات قیمتی شدید برای قرارداد CFD پیوسته مان انجام می شود. حرکت قیمت قرارداد ممتد CFD به سمت آتی با انقضای دورتر که در فرمول محاسبه شده است توسط میزان بالای انتقال (سوآپ) جبران می شود.

همچنین نام تمامی ابزار این گروه که با "#C-" شروع می شود، بصورت ممتد و بدون تاریخی انقضاء معامله می شوند.

شما می توانید جزئیات مربوط به این طرح را در صفحۀ طرح محاسبه برای قراردادهای ممتد CFD روی کالا مشاهده نمایید.

ابزار، نام یا نوع را جستجو کنید

با عرض پوزش، نتیجه ای برای جستجوی شما یافت نشد

لطفا پلت فرم و نوع حساب را انتخاب کنید

Standard-Fixed
Standard-Floating
Beginner-Fixed
Beginner-Floating
Demo-Fixed
Demo-Floating
Standard-Fixed
Micro-Fixed
Demo-Fixed
Standard-Floating
Micro-Floating
Demo-Floating
 • رده

  • کشاورزی
  • انرژی
  • ابزارهای طلایی
  • فلزات
  • ترکیبی
جدول سوایپ
ابزار
اسپرد ثابت به پیپ
فاصلۀ دستور به پیپ
سواپ
(خرید / فروش)
Feb
22
رقم
حداقل حجم
مارجین در %
#C-COPPER 50 100 -9.67 / -9.67 USD per 30000 pounds 0.0001 3000.00 pounds اهرم حساب معاملاتی
#C-BRENT 6 12 -10.24 / -19.12 USD per 1000 barrels 0.01 100.00 barrels اهرم حساب معاملاتی
#C-HEATOIL 40 80 -6.71 / -12.84 USD per 30000 gallons 0.0001 3000.00 gallons اهرم حساب معاملاتی
#C-NATGAS 20 40 -24.16 / -9.01 USD per 30000 mmBtu 0.001 3000.00 mmBtu اهرم حساب معاملاتی
OIL 6 12 -21.10 / -16.68 USD per 1000 barrels 0.01 100.00 barrels اهرم حساب معاملاتی
#C-COCOA 10 20 -19.07 / -10.28 USD per 40 metric tons 1 4.00 metric tons اهرم حساب معاملاتی
#C-COFFEE 50 100 -35.05 / -11.21 USD per 1000 x 100 pounds 0.01 100.00 x 100 pounds اهرم حساب معاملاتی
#C-CORN 10 20 -18.58 / -8.46 USD per 200 x 100 bushels 0.1 20.00 x 100 bushels اهرم حساب معاملاتی
#C-COTTON 30 60 -17.79 / -8.01 USD per 1000 x 100 pounds 0.01 100.00 x 100 pounds اهرم حساب معاملاتی
#C-FCATTLE 200 400 -21.86 / -9.65 USD per 600 x 100 pounds 0.001 60.00 x 100 pounds اهرم حساب معاملاتی
#C-LCATTLE 200 400 -11.20 / -140.66 USD per 800 x 100 pounds 0.001 80.00 x 100 pounds اهرم حساب معاملاتی
#C-LHOG 100 200 -75.80 / -2.41 USD per 400 x 100 pounds 0.001 40.00 x 100 pounds اهرم حساب معاملاتی
#C-OATS 30 60 -15.18 / -9.13 USD per 300 x 100 bushels 0.1 30.00 x 100 bushels اهرم حساب معاملاتی
#C-ORANGE 100 200 -11.95 / -10.60 USD per 800 x 100 pounds 0.01 80.00 x 100 pounds اهرم حساب معاملاتی
#C-RICE 100 200 -4.88 / -2.25 USD per 2000 cwt 0.001 200.00 cwt اهرم حساب معاملاتی
#C-ROBUSTA 6 12 -21.19 / -8.54 USD per 50 metric tons 1 5.00 metric tons اهرم حساب معاملاتی
#C-SOYB 20 40 -17.05 / -8.14 USD per 80 x 100 bushels 0.1 8.00 x 100 bushels اهرم حساب معاملاتی
#C-SOYBM 80 160 -13.34 / -6.86 USD per 200 short tons 0.01 20.00 short tons اهرم حساب معاملاتی
#C-SUGAR 6 12 -7.37 / -7.37 USD per 5000 x 100 pounds 0.01 500.00 x 100 pounds اهرم حساب معاملاتی
#C-WHEAT 20 40 -11.15 / -8.12 USD per 150 x 100 bushels 0.1 15.00 x 100 bushels اهرم حساب معاملاتی
ترکیبی
این ابزارهای ترکیبی توسط فن آوری PCI (ابزار ترکیبی شخصی) ایجاد می شوند.
دستورالعمل کار با کتابخانۀ PCI را ملاحظه نمایید.
شما می توانید با استفاده از ماشین حساب سود/زیان و ماشین حساب مارجین، نتیجۀ معامله و مارجین را محاسبه کنید. شما می توانید در بخش تقویم درآمدهای شرکت ها، تاریخ های مربوط به زمان تعیین شدۀ انتشار درآمدهای هر شرکت را ملاحظه نمایید.