IFC Markets Forex Broker

قراردادهای CFD روی کالاهای آتی

ابزارهای این گروه اجازۀ سرمایه گذاری روی نوسانات قیمتی کالا از طریق سلف های نقد را می دهد.

تعدادی قرارداد CFD روی نزدیک ترین قراردادهای آتی روی هر کالا فراهم می شوند. تاریخ شروع معامله، پایان معامله و وضعیت کنونی برای هر CFD ذکر می شوند. سه وضعیت وجود دارند که عبارتند از:

 • معامله - فرصتی برای انجام معاملات و ثبت دستورها بدون هیچ گونه محدودیت (در خلال روزهای کاری).
 • فقط خاتمه - فقط خاتمۀ معاملات از پیش باز شده (معمولاً دو روز قبل از تاریخ پایان معامله تنظیم می شود).
 • بسته - معاملات هنوز باز نشده است و یا تاریخ پایان معامله فرارسیده است. بعد از 42 روز پس از تاریخ پایان معامله قراردادهای CFD روی معاملات آتی از لیست ابزارها حذف خواهند شد.

معاملۀ چنین CFD در حین روزهای معاملاتی سلف ها انجام می شود. تاریخ پایان معاملۀ هر CFD بر اساس نقدینگی قرارداد آتی و آغاز دورۀ زمانی تحویل پیش از انقضای قرارداد آتی تنظیم می شود. نمادهای ابزارهای این گروه با #F- شروع می شوند.

ابزار، نام یا نوع را جستجو کنید

با عرض پوزش، نتیجه ای برای جستجوی شما یافت نشد

لطفاً نوع حساب در MetaTrader 4 و MetaTrader 5 را انتخاب کنید

Standard-Fixed
Micro-Fixed
Demo-Fixed
Standard-Floating
Micro-Floating
Demo-Floating
 • رده

  • کشاورزی
  • انرژی
  • ابزارهای طلایی
  • فلزات
  • ترکیبی
جدول سوایپ
ابزار
اسپرد، پیپ
فاصلۀ دستور به پیپ
سوآپ
(خرید/فروش)
USD در 1 لات
Feb
21
رقم
لات
مارجین در %
شروع معامله / پایان معامله
وضعیت
فلزات/مس
#F-HGH9 50 100 -8.11 / -0.20 0.0001 25000 pounds 2.5%
27.08.2018
26.02.2019
باز
#F-HGK9 50 100 -8.11 / -0.20 0.0001 25000 pounds 2.5%
26.11.2018
26.04.2019
باز
#F-HGN9 0 100 - / - 0.0001 25000 pounds 2.5%
22.02.2019
26.06.2019
متوقف
انرژی/گاز طبیعی
#F-NGG9 20 40 - / - 0.001 10000 mmBtu 2.5%
23.11.2018
28.01.2019
متوقف
#F-NGH9 20 40 -2.93 / -0.07 0.001 10000 mmBtu 2.5%
21.12.2018
25.02.2019
باز
#F-NGJ9 20 40 -2.97 / -0.07 0.001 10000 mmBtu 2.5%
24.01.2019
26.03.2019
باز
#F-NGK9 0 40 -2.99 / -0.07 0.001 10000 mmBtu 2.5%
21.02.2019
25.04.2019
باز
انرژی/ﻧﻔﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ
#F-HOG9 40 80 - / - 0.0001 42000 gallons 2.5%
27.11.2018
30.01.2019
متوقف
#F-HOH9 40 80 -9.42 / -0.24 0.0001 42000 gallons 2.5%
26.12.2018
27.02.2019
باز
#F-HOJ9 40 80 -9.42 / -0.24 0.0001 42000 gallons 2.5%
28.01.2019
28.03.2019
باز
#F-HOK9 0 80 - / - 0.0001 42000 gallons 2.5%
25.02.2019
29.04.2019
متوقف
انرژی/نفت BRENT
#F-BRNH9 6 12 - / - 0.01 1000 barrels 2.5%
27.11.2018
30.01.2019
متوقف
#F-BRNJ9 6 12 -7.45 / -0.19 0.01 1000 barrels 2.5%
24.12.2018
27.02.2019
باز
#F-BRNK9 6 12 -7.46 / -0.19 0.01 1000 barrels 2.5%
28.01.2019
28.03.2019
باز
#F-BRNM9 0 12 - / - 0.01 1000 barrels 2.5%
25.02.2019
29.04.2019
متوقف
انرژی/نفت WTI
#F-CLG9 6 12 - / - 0.01 1000 barrels 2.5%
14.11.2018
21.01.2019
متوقف
#F-CLH9 6 12 - / - 0.01 1000 barrels 2.5%
14.12.2018
19.02.2019
متوقف
#F-CLJ9 6 12 -6.35 / -0.16 0.01 1000 barrels 2.5%
16.01.2019
19.03.2019
باز
#F-CLK9 0 12 -6.40 / -0.16 0.01 1000 barrels 2.5%
14.02.2019
18.04.2019
باز
کشاورزی/شکر
#F-SBH9 6 12 -1.67 / -0.04 0.01 1120 x 100 pounds 2.5%
26.06.2018
27.02.2019
باز
#F-SBK9 6 12 -1.67 / -0.04 0.01 1120 x 100 pounds 2.5%
25.09.2018
29.04.2019
باز
#F-SBN9 0 12 - / - 0.01 1120 x 100 pounds 2.5%
25.02.2019
27.06.2019
متوقف
کشاورزی/كاكائو
#F-CCH9 10 20 - / - 1 10 metric tons 2.5%
14.08.2018
13.02.2019
متوقف
#F-CCK9 10 20 -2.57 / -0.06 1 10 metric tons 2.5%
13.11.2018
15.04.2019
باز
#F-CCN9 0 20 -2.60 / -0.07 1 10 metric tons 2.5%
11.02.2019
13.06.2019
باز
کشاورزی/قهوۀ عربیکا
#F-KCH9 50 100 - / - 0.01 375 x 100 pounds 2.5%
17.08.2018
18.02.2019
متوقف
#F-KCK9 50 100 -4.22 / -0.11 0.01 375 x 100 pounds 2.5%
16.11.2018
18.04.2019
باز
#F-KCN9 0 100 -4.34 / -0.11 0.01 375 x 100 pounds 2.5%
13.02.2019
18.06.2019
باز
کشاورزی/سویا
#F-QBSH9 20 40 -5.01 / -0.13 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
25.10.2018
26.02.2019
باز
#F-QBSK9 20 40 -5.09 / -0.13 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
24.12.2018
26.04.2019
باز
#F-QBSN9 0 40 - / - 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
22.02.2019
26.06.2019
متوقف
کشاورزی/کنجاله سویا
#F-ZMH9 80 160 -3.39 / -0.08 0.01 100 short tons 2.5%
26.11.2018
26.02.2019
باز
#F-ZMK9 80 160 -3.44 / -0.09 0.01 100 short tons 2.5%
24.12.2018
26.04.2019
باز
#F-ZMN9 0 160 - / - 0.01 100 short tons 2.5%
22.02.2019
26.06.2019
متوقف
کشاورزی/گندم
#F-ZWH9 20 40 -2.67 / -0.07 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
27.08.2018
26.02.2019
باز
#F-ZWK9 20 40 -2.69 / -0.07 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
26.11.2018
26.04.2019
باز
#F-ZWN9 0 40 - / - 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
22.02.2019
26.06.2019
متوقف
کشاورزی/آب پرتقال
#F-JOH9 40 80 -2.00 / -0.05 0.01 150 x 100 pounds 2.5%
26.10.2018
27.02.2019
باز
#F-JOK9 40 80 -2.00 / -0.05 0.01 150 x 100 pounds 2.5%
26.12.2018
29.04.2019
باز
#F-JON9 0 80 - / - 0.01 150 x 100 pounds 2.5%
25.02.2019
27.06.2019
متوقف
کشاورزی/جو
#F-ZOH9 30 60 -1.50 / -0.04 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
27.08.2018
26.02.2019
باز
#F-ZOK9 30 60 -1.52 / -0.04 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
26.11.2018
26.04.2019
باز
#F-ZON9 0 60 - / - 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
22.02.2019
26.06.2019
متوقف
کشاورزی/دانه ذرت
#F-ZCH9 10 20 -2.06 / -0.05 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
27.08.2018
26.02.2019
باز
#F-ZCK9 10 20 -2.11 / -0.05 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
26.11.2018
26.04.2019
باز
#F-ZCN9 0 20 - / - 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
22.02.2019
26.06.2019
متوقف
کشاورزی/گاو زنده
#F-LEG9 200 400 - / - 0.001 400 x 100 pounds 2.5%
02.10.2018
31.01.2019
متوقف
#F-LEJ9 200 400 -5.74 / -0.14 0.001 400 x 100 pounds 2.5%
04.12.2018
04.04.2019
باز
#F-LEM9 200 400 -5.30 / -0.13 0.001 400 x 100 pounds 2.5%
29.01.2019
06.06.2019
باز
کشاورزی/گاو گوشتی
#F-GFF9 200 400 - / - 0.001 500 x 100 pounds 2.5%
22.10.2018
30.01.2019
متوقف
#F-GFH9 200 400 -7.99 / -0.20 0.001 500 x 100 pounds 2.5%
12.11.2018
27.03.2019
باز
#F-GFJ9 200 400 -8.12 / -0.20 0.001 500 x 100 pounds 2.5%
28.01.2019
17.04.2019
باز
کشاورزی/پنبه
#F-CTH9 30 60 - / - 0.01 500 x 100 pounds 2.5%
19.06.2018
20.02.2019
متوقف
#F-CTK9 30 60 -4.01 / -0.10 0.01 500 x 100 pounds 2.5%
19.11.2018
22.04.2019
باز
#F-CTN9 0 60 -4.07 / -0.10 0.01 500 x 100 pounds 2.5%
15.02.2019
20.06.2019
باز
کشاورزی/ برنج شلتوک
#F-ZRH9 100 200 -2.23 / -0.06 0.001 2000 cwt 2.5%
25.10.2018
26.02.2019
باز
#F-ZRK9 100 200 -2.26 / -0.06 0.001 2000 cwt 2.5%
24.12.2018
26.04.2019
باز
#F-ZRN9 0 200 - / - 0.001 2000 cwt 2.5%
22.02.2019
26.06.2019
متوقف
کشاورزی/گوشت غیر حلال
#F-HEG9 100 200 - / - 0.001 400 x 100 pounds 2.5%
05.10.2018
13.02.2019
متوقف
#F-HEJ9 100 200 -2.35 / -0.06 0.001 400 x 100 pounds 2.5%
10.12.2018
10.04.2019
باز
#F-HEK9 100 200 -2.80 / -0.07 0.001 400 x 100 pounds 2.5%
08.02.2019
10.05.2019
باز
کشاورزی/قهوۀ روبوستا
#F-RCH9 6 12 -1.69 / -0.04 1 10 metric tons 2.5%
26.10.2018
27.02.2019
باز
#F-RCK9 6 12 -1.72 / -0.04 1 10 metric tons 2.5%
26.12.2018
29.04.2019
باز
#F-RCN9 0 12 - / - 1 10 metric tons 2.5%
25.02.2019
27.06.2019
متوقف
شما می توانید با استفاده از ماشین حساب سود/زیان و ماشین حساب مارجین، نتیجۀ معامله و مارجین را محاسبه کنید. شما می توانید در بخش تقویم درآمدهای شرکت ها، تاریخ های مربوط به زمان تعیین شدۀ انتشار درآمدهای هر شرکت را ملاحظه نمایید.