IFC Markets Forex Broker

CFD در سهام #L-IHG - توقف معامله

11/1/2019
#L-IHG - توقف معاملهمعامله گرام محترم،

به دلیل رویدادهای شرکتی در InterContinental Hotels Group PLC (تجمیع و بازدهی مالی)، معاملۀ #L-IHG در 14.01.19 متوقف خواهد شد. همۀ موقعیت های (معاملات) باز در قیمت بسته شدن بازار در 11.01.19 بسته خواهند شد. معامله بعداً فعال خواهد شد.